برای استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان زاموز به صورت زیر عمل نمایید:

یک پیامک  شامل نام و نام خانوادگی و مقطع تحصیلی خود به شماره ی 
۰۹۰۵-۱۰۲-۱۹۷۳ ارسال نمایید.

پس از این پیامک منتظر تعیین وقت مشاوره ی زاموز بمانید. پیش از مشاوره سوالات خود را مرتب نمایید چرا که در وقت محدود مشاوره، بیش ترین بهره وری را داشته باشید.